Puunkaato Hanko

Hoidamme puunkaadot Hangossa 10 vuoden kokemuksella. Meiltä onnistuu kiipeilykaadot, suorat kaadot, korikaadot ja nosturikaadot.

Puunkaatoluvat Hangossa

Asemakaavoitetulla aluella puita ei suositella kaadettavaksi ilman aitoa tarvetta. Hangossa erityisen tärkeitä puita ovat jalopuut, iäkkäät männyt, puistokujanteet sekä puut ja puuryhmät, joilla on suojavaikutus tuulilta tai melulta.

Puiden kaatamiseen tonteilta asemakaava-alueella on yleensä haettava maisematyölupa. Alueella, jolla on voimassa MRL 38 § ja 53 § mukainen rakennuskielto, ovat maisemaa muuttavat toimenpiteet luvanvaraisia ja puun/puiden kaatamiseen on haettava maisematyölupa. Lupa on haettava myös, mikäli yleiskaavassa niin määrätään.

Lupaa ei tarvita silloin, jos toimenpide on hyväksytty jonkin muun luvan yhteydessä (rakennuslupa, maa-ainesten ottolupa) tai muulla suunnitelmalla (esim. kunnallistekniset suunnitelmat asemakaavan toteuttamiseksi). Vaikutuksiltaan vähäiseen toimenpiteeseen ei lupaa tarvita, mutta yhdenkin puun kaataminen voi kuitenkin edellyttää lupaa. Toimenpiteen vähäisyyden arvioi ensi kädessä kaupungingeodeetti, joka käsittelee puunkaadot ja maisematyöluvat sekä tonteilla että puistoalueilla. Vähäisenä toimenpiteenä pidetään yleensä esimerkiksi nuoren lepikon siistimistä tai matalan puun kaatamista omalta pihalta.

Puut tulee kaataa lintujen pesimäajan ulkopuolella. Suurten puiden kaatamiseen suositellaan ammattilaisen käyttämistä henkilö- ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi.

Toimenpidettä ei voida pitää vähäisenä ja lupa on aina haettava seuraavissa puiden kaatamiseen liittyvissä tapauksissa:

  • Puulla tai puustolla on erityistä maisemallista tai kaupunkikuvallista arvoa tai luonnonsuojelullista merkitystä (yleensä suuret, vanhat puut tai pensaat)
  • Jalojen lehtipuiden (tammi, saarni, lehmus, vaahtera, jalava…), ulkomaisten havupuiden ja puistokujanteiden kaataminen.
  • Maisemaa rajaavan puuston kaataminen (puronvarsialueet, vesistöä tai peltoaukeaa rajaava puusto). Yksittäisten puiden koko voi tällöin olla pieni.
  • Erityisellä määräyksellä suojellun puuston kaataminen (esim. asema- tai yleiskaavassa suojeltu puu).
Puunkaato

Puiden kaataminen asemakaava-alueen ulkopuolella

Kun kiinteistö sijaitsee asemakaava-alueen ulkopuolella tai sellaisella yleiskaava-alueella, jossa ei ole määrätty maisematyöluvasta, tarvitsee puun kaatoon luvan kaupungin vuokratontilla. Omistustontilla erillistä lupaa ei tarvita, mutta puiden kaatamista ei saa tehdä vastoin yleiskaavamääräyksiä. Yleiskaavassa voi olla esimerkiksi määräys istutettavasta puurivistä, olemassa olevien puiden säilyttämisestä tai suojeltavasta puustosta.

Lue lisää puunkaadosta Hangossa.

Puunhoito

Puiden hoitoleikkaukset

Puiden leikkauksella ei saa vahingoittaa puuta eikä muuttaa maisemaa merkittävästi. Jalot lehtipuut lehmusta lukuun ottamatta, havupuut sekä iäkkäät koivut kestävät huonosti suurten oksien leikkaamista. Väärään vuodenaikaan tai väärin tehdystä leikkauksesta saattaa seurata puun sairastuminen. Kookkaiden tai vanhojen puiden siistimisessä suositellaan ammattilaisen käyttöä. Puiden hoitoleikkauksiin ei tarvita maisematyölupaa, mikäli leikkauksilla ei muuteta maisemaa merkittävästi.

Yhteystiedot, Maankäyttöosasto

Paikkatietoinsinööri
Daniela Hellgren
Puh. 040 1359 284
sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@hanko.fi
Käyntiosoite Santalantie 2, 10960 HANKO
Lue lisää tästä
Jos tarvitset ammattimaista arboristia suorittamaan puunkaadon, ota meihin yhteyttä!